Mijn favorieten

Landgoederen

Als eigenaar van een landgoed  zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Veel dingen doet u zelf, maar een aantal zaken vragen specifieke kennis die u graag aan een rentmeester overlaat. 

Rangschikking onder de natuurschoonwet (NSW rangschikking). Voor de eigenaar van een landgoed biedt de NSW rangschikking vele fiscale voordelen. Deze voordelen zijn er gedurende de tijd dat u het landgoed in eigendom heeft, maar zeker ook bij schenking en vererving van uw bezit.

Voor de rangschikking gelden er een aantal voorwaarden waarbij de totale oppervlakte en het aandeel bos en natuur de belangrijkste zijn. Het rangschikken van de bij het landgoed behorende agrarische percelen stelt eisen aan omzoming met houtopstanden. Bij openstelling van het landgoed betaald u bij schenking of vererving geen schenk- of erfbelasting. Hiermee wordt het veel gemakkelijker om uw onroerend goed, wat vaak al vele jaren in de familie is, door te geven aan de volgende generatie.. De openstelling moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. GroeneRaedt is ervaren in het aanvragen en wijzigen van NSW rangschikkingen. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken.


Het komt regelmatig voor dat eigenaren (een deel van) hun bezit niet zelf in gebruik hebben, maar middels (erf)pacht of verhuur aan derden in gebruik geven. Goede afspraken over de termijn, manier van gebruik, een markconforme pacht- of huurprijs en overige voorwaarden zijn belangrijk. Het is uw bezit en u wilt de zaken goed geregeld hebben met betrouwbare partners.

Onze ervaring is, dat pacht en verhuur prima verloopt, als zaken vooraf goed geregeld en afgesproken zijn.  Bij GroeneRaedt verzorgen wij daarom zowel liberale als reguliere pachtovereenkomsten die door de grondkamer goedgekeurd worden. Bij de verhuur van gebouwen adviseren wij u over een reële huurprijs en begeleiden wij bij de keuze van de huurder. Naast het opstellen van de overeenkomsten is ook de facturering en jaarlijkse prijsindexatie een belangrijk onderdeel. Waar nodig ontzorgen wij u daarin graag.

Als eigenaar van percelen met de bestemming natuur heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Deze subsidie is er, omdat u met uw natuurpercelen een bijdrage levert aan het algemeen belang en daarvoor kosten maakt. Onderhoud van natuur kost geld. Middels de natuursubsidie wordt u daarvoor (deels) gecompenseerd.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het in de eerste plaats belangrijk dat uw percelen juist zijn opgenomen op de natuurbeheerplan kaart van de provincie. Daarnaast moet u als eigenaar gecertificeerd zijn als natuurbeheerder en tenslotte ook de subsidie op de juiste manier aanvragen.

GroeneRaedt verzorgt alle genoemde onderdelen. Bij de jaarlijkse update van het natuurbeheerplan controleren we of dit voor uw situatie correct is en geven zonodig de wijzigingen door. We ontzorgen u bij de certificering als particulier natuurbeheerder en bij het opstellen en bijhouden van het jaarlijkse werkplan en logboek. Natuurlijk regelen we ook de correcte aanvraag van de uiteindelijke subsidie. 

Ook voor agrarische percelen zijn er veel subsidiemogelijkheden.U kunt dan denken aan subsidies voor aangepast gebruikt van het gehele perceel doordat u bijvoorbeeld later maait of geen kuntmest gebruikt voor onderhoud van uw hoogstamboomgaard, maar ook aan subsidies voor landschapselementen zoals knotwilgen of hagen en singels. Het aanleggen van kruidenrijke akkerranden met prachtige (bloemen)mengsels maakt momenteel een grote vlucht en ook het duurzaam slootbeheer maakt opgang. Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor deze ANLb subsidie uw percelen? Neem gerust contact met ons op.

Voor een duurzaam instandhouden van uw bezit is een goed onderhoud van belang. Dat geldt voor gebouwen maar ook voor gronden. Bij GroeneRaedt werken we met een jaarplanning voor de uit te voeren werkzaamheden. Na afstemming met en goedkeuring door u kunnen we een beroep doen op een groot netwerk van professionals om het afgesproken beheer uit te voeren.

Wij kiezen graag voor lokale partijen omdat zij het gebied met zijn vaak specifieke omstandigheden als geen ander kennen. U kunt denken aan werkzaamheden als slootonderhoud, kappen van bosopstanden, snoei- en maaiwerkzaamheden, inzaaien van akkers en randen, aanplant van bomen, onderhoud van lanen, plaatsen van afrasteringen, schilder- timmer- en metselwerk. Als er voor de werkzaamheden
vergunningen (bijv. omgevingswet of wet natuurbescherming) nodig zijn, verzorgen wij de aanvraag.

Tijdens de werkzaamheden, de instructie, toezicht en waar nodig de gereedmelding. Een complete ontzorging op het gebied van professioneel onderhoud staat tot uw beschikking.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring